Regulamin świadczenia usług edukacji muzycznej

§1 Zajęcia

 1. Usługi edukacji muzycznej w formie zajęć indywidualnych gry na instrumentach i śpiewu świadczone są przez firmę Szkoła Muzyki Forte Radosław Góra, z siedzibą w Poznaniu na os. Stefana Batorego 82/U2, NIP: 8331388309, REGON: 381214674, zwanej dalej szkołą
 2. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym, w formie stacjonarnej
  w siedzibie szkoły – Poznań, os. Stefana Batorego 82/U2 lub zdalnej – online (forma ustalona zostaje
  w porozumieniu z uczniem lub rodzicem w przypadku osób niepełnoletnich). 
 3. Szkoła zapewnia ciągłość nauki oraz odpowiedni poziom dydaktyczny.
  W przypadku zajęć odwołanych przez nauczyciela organizowane jest zastępstwo, zajęcia zostają odrobione
  w innym (ustalonym wspólnie) terminie lub następuje zwrot opłaty (za odpowiednią liczbę zajęć). 
 4. Szkoła zastrzega sobie ewentualną możliwość przeniesienia Ucznia do innej grupy/innego pedagoga w przypadku zdarzeń losowych lub gdy taka zmiana znacząco wpłynie na polepszenie względów edukacyjnych. 
 5. Zajęcia odbywają się w dni nauki szkolnej i soboty (z wyjątkiem dni wolnych od nauki i pracy). Wyjątkowo zajęcia odrabiane mogą odbywać się w niedziele. 
 6. Osoba zapisująca się na zajęcia ma prawo do skorzystania z lekcji próbnej. Uczeń po lekcji próbnej decyduje czy chce kontynuować zajęcia w Szkole Muzyki Forte jednocześnie informując dyrekcję w formie telefonicznej, sms-owej lub mailowej. 
 7. W przypadku osób niepełnoletnich zapisania na zajęcia ucznia może dokonać jego opiekun lub rodzic. 
 8. Przebieg zajęć jest udokumentowany – nauczyciele prowadzą listy obecności uczniów na zajęciach. 
 9. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na zdalne (online). 

§2 Opłaty za zajęcia

 1. Nauka w Szkole Muzyki Forte jest odpłatna. Uczeń, bądź w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun, zobowiązuje się do wniesienia opłaty za zajęcia przypadające w danym miesiącu. Płatność następuje na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury pro forma,
  w której uwzględniona jest opłata za kolejny miesiąc. Termin płatności przypada na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca, za który następuje płatność. Brak dokonanej
  w terminie płatności skutkuje niedopuszczeniem ucznia do zajęć. 
 2. Liczba zajęć uwzględniona na fakturze pro forma uzależniona jest od liczby zajęć przypadających w danym miesiącu. 
 3. Po ostatnich zajęciach zrealizowanych w danym miesiącu uczeń lub opiekun otrzymuje na podany adres mailowy właściwą fakturę dot. zrealizowanych zajęć. 
 4. Cennik pojedynczych zajęć dostępny jest na stronie www.szkolaforte.pl/cennik. Szkoła zapewnia stałość opłaty do końca roku kalendarzowego 2020. Po tym terminie szkoła zastrzega sobie możliwość dokonania jednorazowej zmiany w cenniku, jednak wzrost opłat nie będzie większy niż 10% obecnej ceny.

§3 Nieobecności uczniów

 1. Uczeń zobowiązuje się do terminowego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych
  w ramach wybranego kursu. Terminy zajęć ustalone zostają
  z nauczycielem prowadzącym wybrany kurs. 
 2. Istnieje możliwość przełożenia lub odwołania tylko jednych zajęć
  w miesiącu.  
 3. W przypadku chęci odwołania lub przełożenia zajęć należy powiadomić Nauczyciela lub Szkołę drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed dniem, w którym odbywają się zajęcia do godziny 16:00. W przeciwnym wypadku Szkoła zastrzega sobie prawo do nieodrobienia przepadających zajęć (wyjątek stanowi nagła choroba ucznia potwierdzona zwolnieniem lekarskim). Termin odrabiania zajęć zostanie uzgodniony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wspólnie
  z uczniem/rodzicem/opiekunem (uczniem w przypadku osób pełnoletnich). W przypadku wielokrotnego odrzucenia proponowanych terminów odrobienia zajęć, zajęcia mogą zostać odrobione zdalnie (w przypadku uczęszczania na kurs stacjonarny) lub przepadają i podlegają regularnej opłacie. 
 4. Spóźnienie się ucznia na lekcję skutkuje skróceniem jej trwania i nie podlega odrobieniu ani przedłużaniu zajęć. 

§4 Postanowienia ogólne

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniowi
  w czasie trwania zajęć
  w formie stacjonarnej. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły
 2. i po zajęciach odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie. 
 3. W związku z trwającą epidemią COVID-19 zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Instrumenty dezynfekowane są przed każdymi zajęciami, natomiast powierzchnie takie jak klamki, pulpity do nut dezynfekowane są regularnie. 
 4. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego, podczas przebywania
  w budynku szkoły, wynoszącego min. 1,5 metra. 
 5. Podczas uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych nauczyciele i uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Wyjątek stanowią lekcje śpiewu, podczas których uczeń może zdjąć maseczkę za zgodą nauczyciela (zalecamy by uczniowie śpiewu korzystali z przyłbic). 
 6. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji dłoni dostępnymi w szkole środkami. 
 7. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 szkoła udostępnia materiały nutowe jedynie w wersji elektronicznej (mailowo). Uprzejmie prosimy uczniów, by wydrukowali je na zajęcia we własnym zakresie.